Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online yogalessen, workshops en cursussen

1. Begrippen

1.1 YOGANINA: YOGANINA is gevestigd te Tånga Norregård 1, Åseda in Zweden en is geregistreerd onder BTW nummer SE790108788701. Het betreft een eenmanszaak die in eigendom is en gerund wordt door Nina Allaries. Onder de naam YOGANINA geeft zij online yogalessen, workshops en cursussen.

1.2 Student: degene die online yoga lessen, workshops en/of cursussen volgt c.q. wenst te volgen bij YOGANINA.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze door YOGANINA gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van YOGANINA, www.yoganina.eu.

1.4 Yogales: een door Nina Allaries gegeven online yogales.

1.5 Workshop: een door Nina Allaries gegeven online workshop.

1.6 Training: een door Nina Allaries gegeven online cursus.

1.7 Website: de website van YOGANINA: www.yoganina.eu.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle online yogalessen, workshops, cursussen & andere aankopen van en bij YOGANINA en, voor zover van toepassing, op alle abonnements- en betalingsvormen van en bij YOGANINA.

2.2 Door deelname aan een online Yogales, Workshop of Training verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Tevens verklaart men zich door het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop, zonder voorbehoud, akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.3 YOGANINA kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

3. Abonnementen, workshops & cursussen

3.1 Studenten kunnen onbeperkt online Yogalessen volgen op basis van een maandabonnement.

3.2 Een abonnement kan worden gebruikt vanaf het moment dat YOGANINA het verschuldigde abonnementsgeld van de Student heeft ontvangen.

3.3 YOGANINA hanteert de volgende abonnementsvorm met de volgende voorwaarden:

Maandabonnement
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal online Yogalessen. Geldigheid: doorlopend, na afloop van de eerste maand wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Duur: minimaal één maand. Betaling: de eerste periode wordt betaald via één van de via de betaalpagina aangeboden betaalmiddelen. Naast de betaling voor de eerste maand, geef je door middel van deze eerste betaling akkoord voor maandelijkse automatische incasso van het lesgeld, wat wordt geïncasseerd op dezelfde dag van de nieuwe maand waarin de nieuwe periode begint. Het abonnement kan op elk moment worden opgezegd, reeds betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd.

3.4 Een abonnement is niet overdraagbaar aan derden. Een abonnement mag ook niet worden gedeeld met iemand anders.

3.5 De Student heeft direct nadat YOGANINA het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen toegang tot de online Workshop of online Cursus, tenzij het een Workshop of Cursus betreft met een specifieke startdatum. In dat geval wordt deze startdatum duidelijk vóór aankoop gecommuniceerd op de Website.

3.6 Een Workshop of Cursus is niet overdraagbaar aan derden en mag ook niet worden gedeeld met iemand anders.

4. Prijzen

4.1 De prijzen van de abonnementen, workshops en cursussen zijn aangegeven op de betaalpagina in euro’s, inclusief BTW.

4.2 YOGANINA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. YOGANINA is te allen tijde bevoegd om orders met een onjuiste prijs niet uit te voeren.

4.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de periode dat de actie of aanbieding op de Website is weergegeven. Zodra de prijs of aanbieding op de website is aangepast, kan de klant geen aanspraak meer maken op deze prijzen. Aanbiedingen gelden niet voor reeds geplaatste bestellingen. Dit betekent dat, als u een bestelling heeft geplaatst voor artikelen waar -nádat u uw bestelling heeft geplaatst- een aanbieding voor gaat gelden, u achteraf geen aanspraak kan maken op de actieprijs.

4.4 YOGANINA kan tussentijdse prijswijzigingen doorvoeren. Nadat een overeenkomst is aangegaan (en de bestelling is bevestigd) worden de prijzen in de order niet meer gewijzigd.

4.5 Na uw bestelling via de website ontvangt u een bevestiging van uw bestelling op het door u aangegeven e-mail adres. Deze bevestiging heeft slechts ten doel om aan te geven dat YOGANINA de bestelling ontvangen heeft en geeft nog niet aan dat een overeenkomst tot stand gekomen is. Als u in het bevestigingsbericht onjuistheden of onvolkomenheden vaststelt, dan dient u binnen 24 uur de juiste gegevens per e-mail op info@yoganina.eu aan ons door te geven.

5. Betaling en Prijswijziging

5.1 Een abonnement moet voorafgaand aan de te volgen online Yogalessen betaald worden. Betaling kan uitsluitend door middel van de betaalpagina op de website van YOGANINA, gevolgd door maandelijkse automatische incasso.

5.2 Een Student kan deelnemen aan een online Workshop c.q. Cursus nadat deze zich vooraf bij YOGANINA daarvoor heeft ingeschreven en het cursusgeld heeft betaald. Betaling kan uitsluitend door middel van de betaalpagina op de website van YOGANINA.

5.3 YOGANINA behoudt zich het recht voor de prijzen van abonnementen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of via de nieuwsbrief.

6. Beëindiging

6.1 De Student kan een lopend yoga abonnement op ieder moment beëindigen. Er vindt geen restitutie van reeds betaald lesgeld plaats.

7. Annulering Workshop of Cursus

7.1 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop- of Trainingsdatum kan de Student zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yoganina.eu.

7.2 Tot 7 dagen voor de geplande Workshop of Training kan de Student zijn inschrijving annuleren, in welk geval het cursusgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.

7.3 Indien de Student zijn inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande Workshop of Training annuleert, wordt geen cursusgeld terugbetaald.

7.4 Indien de Student na aanvang van het online evenement, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de online Workshop of Cursus, wordt het reeds betaalde cursusgeld niet terugbetaald.

7.5 YOGANINA behoudt zich het recht voor een Workshop of Training te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval zal reeds betaald cursusgeld gerestitueerd worden.

7.6 YOGANINA behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop of Training te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald cursusgeld gerestitueerd worden.

8. Veiligheid bij het gebruik van de video instructies

8.1 YOGANINA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of schade verband houdende met het volgen van online yoga les(sen), workshops of cursussen bij YOGANINA.

8.2 De online yogalessen die te volgen zijn bij YOGANINA worden gegeven door een gecertificeerde yoga docent; zij zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit en bedenk dat je altijd de mogelijkheid hebt om een houding over te slaan, een alternatieve houding te doen of een pauze te nemen, ook wanneer dit niet expliciet wordt benoemd. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een les. Door deelname aan een Yogales bij YOGANINA, aanvaardt de Student dit risico op een blessure. YOGANINA biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

  • YOGANINA geeft geen medisch advies. Consulteer een arts voordat je met de Yogalessen begint, indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, wanneer je medicatie gebruikt, hoge of juist lage bloeddruk of een andere medische indicatie of een blessure hebt (gehad), of indien je zwanger bent of borstvoeding geeft.
  • Wanneer je je duizelig voelt, of licht in je hoofd wordt, het gevoel hebt bijna flauw te vallen of wanneer je enig ander ongemak voelt, kom dan direct uit de houding waarin je bent en neem een pauze. Neem contact op met een medisch professional wanneer je symptomen niet verdwijnen.
  • Luister naar en volg de instructies van de desbetreffende yoga docent.
  • Maar bovenal: jij kent jouw lichaam het beste, dus luister naar je lichamelijke signalen en/of beperkingen.
  • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
  • Oefen het liefst op een lege maag en zorg dat je voldoende drinkt vóór en na je les. Gebruik geen alcohol of drugs tijdens je yoga of meditatiebeoefening.
  • Mail gerust wanneer je een oefening niet begrijpt, info@yoganina.eu.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Je mag gebruik maken van de website en de inhoud die daarop staat enkel en alleen voor persoonlijk gebruik. De inhoud mag alleen gebruikt worden om te streamen, en mag dus niet worden gekopieerd, opgeslagen of permanent gedownload worden. Toegang en het gebruik van de instructievideo’s anders dan streamen is verboden.

9.2 Door gebruik te maken van de content op de website ga je er mee akkoord dat je niets kopieert, wijzigt, publiceert, reproduceert of op een andere manier inzet voor commercieel gebruik, zonder dat YOGANINA hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Europees recht van toepassing.

11. Slotbepaling

11.1 YOGANINA doet er alles aan om een goede service te leveren. Mocht het aangekochte abonnement, workshop of cursus desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 dagen na aanvang van het desbetreffende abonnement, workshop of cursus op werkdagen tussen 12.00 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen aan info@yoganina.eu. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen.

Reacties zijn gesloten.